มฟล. พร้อมเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย จับมือภาครัฐและเอกชน ครั้งแรกในประเทศไทย ให้บริการครบวงจร

49

mfu

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  ดร.ภานุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมประกาศนโยบายเข้าร่วมการบูรณการ SMEs สนับสนุนอุตสาหกรรม เครื่องสำอาง พร้อมประกาศจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย โดยความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ภายในงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์บูรณาการ SMEs อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก และพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า ณ ห้องประชุม 222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมเตรียมความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า จาก ธุรกิจเครื่องสำอางและความงามเป็นธุรกิจที่มีอัตราการการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจกว่า 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 60 และตลาดส่งออกร้อยละ 40 ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเครื่องสำอางในอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งคือร้อยละ 40 โดยคาดว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวโดยเฉพาะภาคการส่งออก

ทางด้านผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องสำอางปัจจุบันมีประมาณ 762 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางขนาดเล็กจำนวน 520 ราย คิดเป็นร้อยละ 68 และขนาดกลาง 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 และธุรกิจขนาดใหญ่ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 พบว่าผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่คือผู้ประกอบการคนไทย เช่น วิสาหกิจชุมชนSMEs ต่างๆ และกลุ่มสินค้า OTOP ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มิได้มีการควบคุมมาตรฐานที่ดีทำให้สินค้าไม่มีคุณภาพ และไม่มีการตลาดที่เข้มแข็งจึงไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้

“จากนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางให้มีศักยภาพและเข็มแข็งสามารถเป็นผู้นำทางและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชาติได้ มฟล. โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นแห่งแรกของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ได้สั่งสมองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านการเตรียมสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งได้ค้นคว้าและพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางชนิดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มฟล. จึงต้องการสนองนโยบายรัฐบาลโดยการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้น โดยร่วมมือกับสองภาคีเครือข่ายซึ่งมาจากภาคเอกชนคือกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และจากภาครัฐคือกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เครื่องสำอางในทุกมิติให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ Cosmetic Thailand Brand ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของประเทศ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

บทบาทหน้าที่ของภาคีในศูนย์ฯ นี้จะประกอบด้วย 1. มฟล. ทำหน้าที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเครื่องสำอาง การเตรียมสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสูตรตำรับเครื่องสำอางของไทย เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างปลอดภัย 2.กระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ การดำเนินการและประสานงานภายในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดความคล่องตัว เพื่อผลักดันธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางให้เติบโตเข้มแข็ง และ3. กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเครื่องสำอางในภาพรวม เช่นบรรจุภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ แหล่งรับผลิต (OEM) ที่ได้มาตรฐาน และช่วยเหลือด้านการตลาด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.