สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา มฟล. ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2,056 ราย

9
0A4A0005
มฟล. จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 9 ก.พ. 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี บัณฑิต 2,056 ราย พร้อมรับใช้สังคม โดยมี รมว.โรงแรมและท่องเที่ยว เมียนมา ร่วมเข้ารับ ป.เอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์  สำหรับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีจำนวน 4 ราย ในจำนวนนี้มี นายฟู่ เสวีย จาง อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย รับสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์   ส่วน นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่จีนประจำ จ. เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘ตุงทองคำ’
            เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,056 ราย เป็นปริญญาตรี 1,800 ราย ปริญญาโท 242 ราย และปริญญาเอก 14 ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา และศิลปศาสตร์
นอกจากนี้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘ตุงทองคำ’ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติอนุมัติ ได้แก่ นายฟู่ เสวีย จาง อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผุ้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เข้ารับในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและผู้ก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์แห่ง มฟล. เข้ารับในสาขาวิชาสังคมศาสตร์, รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ นายกสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เข้ารับในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และรศ.ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึง นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคำ ทั้งยังมี นาย เท ออง (MR. Thay Aung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโรงแรมและท่องเที่ยว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์
  ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถพร้อมแล้ว ย่อมจะต้องออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ รวมทั้งดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดแก่ทุกท่านว่า ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานนั้น คนเราจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ สิ่งต่างๆ ให้รอบคอบและรอบด้านเพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้ถูกต้อง และประพฤติตนปฏิบัติงานได้เหมาะสมในทุกกรณี แต่การจะใช้ความคิดพิจารณาให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ กล่าวคือ ไม่ว่าจะคิดพิจารณาสิ่งใดจะต้องควบคุมจิตใจให้สงบหนักแน่น ไม่วู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติประการต่างๆ เข้าครอบงำแล้วพิจารณาสิ่งนั้นด้วยเหตุผล และด้วยความละเอียดรอบคอบให้เป็นปรกตินิสัย เมื่อหมั่นฝึกฝนดังนี้ที่สุดก็จะเกิดปัญญาอันกระจ่างแจ่มแจ้ง ทำให้สามารถคิดตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง การรู้จักคิดพิจารณาด้วยใจหนักแน่นเป็นกลาง จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่บัณฑิตควรฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้น เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้า และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”
ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ยังมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดีเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยยังได้เตรียมจัดไว้ในหลายหัวข้อ ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 40 ปี, บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และผลงานทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์อายรยธรรมลุ่มน้ำโขง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.