องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

9

4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถา เรื่องการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในการนี้ได้รับความรู้จากวิทยากร เรื่อง”การเรียนรู้และปฏิบัติราชการตามรอยพระยุคลบาท” จาก อาจารย์สุรวัฒน์    ชมภูพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานงานเครือข่าย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอีกหลายหน่วยงาน หัวข้อ “แนวทางการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หัวข้อ”แนวโน้มและมาตรการลงโทษตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดการทุจริตคอร์รัปชั่น” จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “การทุจริต ที่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่และสถานการณ์ความมั่นคงของชาติ” โดย นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ วิทยากรจากสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย และหัวข้อ “สถานการณ์การทุจริตและแนวทางการป้องกัน” โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาคือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.