อธิการบดี มฟล. ตั้งความหวังนักศึกษาก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเป็นพลเมืองโลก

20

MFU meet the president (7)

      รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบอธิการบดี ประจำปี 2559 (Meet the President) เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ หอประชมสมเด็จย่า ว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่นั้นตั้งอยู่บนแนวทาง 3 ประการคือ สิ่งที่ใหม่กว่า ดีกว่า และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพราะ มฟล. เติบโตมาบนเส้นทางของตนเองตลอดระยะเวลา 18 ปีแห่งการสถาปนา ทำให้ก้าวมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

        สิ่งที่ มฟล. วางเป้าหมายไว้เมื่อครั้งก่อตั้งและได้ทำสำเร็จแล้วนั้นก็คือ การปลูกป่า..สร้างคน ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จย่า สิ่งต่อมาคือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส จะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างพอเพียง และเพิ่มโอกาสในตลาดแรงงานด้วยจุดเด่นคือ ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา และมีสาขาวิชาที่แตกต่างหลากหลาย ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในยุคปัจจุบัน อาทิ การจัดตั้งสำนักวิชาจีนวิทยา นวัตกรรมสังคม แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากนักศึกษาชาวไทย นักศึกษาอาเซียน และยังมีนักศึกษาต่างชาติจากทุกทวีปทั่วโลก

       “ความตั้งใจของ มฟล. นับแต่ครั้งก็ก่อตั้ง เราไม่ได้มองว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียนเพียงเท่านั้น แต่เราสร้างบัณฑิตเพื่อจะออกไปเป็นพลเมืองโลก มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงบุคลิกภาพที่พร้อมรับใช้สังคมโลก สามารถทำงานได้ในสังคมต่างวัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 คือการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษารวมทั้งอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ พร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ชัดเจนคือการเป็นมหาวิทยาลัยของโลก” อธิการบดี มฟล. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.