กอ.รมน.ร่วมกับ มศว.บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการให้นักเรียนในพื้นที่ระบาดยาเสพติด

37

22

 

ที่โรงแรมเวียงอิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย พ.อ.จิตติวัศร์ ศรสุวรรณ์ รอง ผอ.กอ.รมน จ.เชียงราย ได้เป็นประธาน ร่วมกับ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.เชียงราย เขต 4 ในการเปิดโครงการ “บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง รุ่นที่ 5 โดยมี ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา เป็นประธานโครงการฯ

 

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และความเข้าใจในค่านิมยมพื้นฐาน 12 ประการ เพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณ์ค่านิยมที่ดีต่อสังคมและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนิน ชีวิตในอนาคต โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักทั้ง 12 ประการให้กับเด็กและ เยาวชนซึ่งการมาจัดในจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ได้นำนักเรียนจากพื้นที่ซึ่งอยู่ตามแนวชายแดน และเป็นพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสามารถใช้ช่องทางตามภูมิประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาเพสติดลักลอบเข้ามาตามเส้นทางดังกล่าวและอาศัยหมู่บ้านที่อยู่ติดกับแนวชายแดนเป็นแหล่งพักยาเสพติดทำให้หมู่บ้านเหล่านั้นประสบปัญหายาเสพติดมีทั้งผู้เสพ และผู้ค้า ซึ่งเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวหากไม่มีภูมิคุ้มกันและไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติดก็อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังให้เยาวนห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม

 

ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา เป็นประธานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการนำเด็กที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเพสติดมาเข้าร่วมโครงการเพราะเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง ต่อการติดยาเพสติด จึง ได้ดึงออกมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีความคาดหมายว่า หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วจะสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเด็กคนอื่นๆในโรงเรียน หมู่บ้าน และ จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ และการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจะทำให้เติบโตเป็นผู็ใหญ่ที่ดีในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล

 

นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.เชียงราย เขต 4 กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังให้มีการเรียนรู็ค่านิยม 12 ประการ มีความตั้งใจหาประสบการณืเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวและประเทศชาติในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีค่านิยมที่ ถูกต้องกับหลักความเป็นไทยทั้ง 12 ประการ และท่สำคัญจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม ท้องถิ่น ที่เป็นถิ่นกำเนิด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.