ประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือจัดรับความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมกับไทยแลนด์4.0(มีคลิป)

15

DSC_6761

 

วันที่ 25 พ.ค.60 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาทเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายมานพ ปัทมาลัย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ นำคณะนายกเทศมนตรีเทศบาล ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล กว่า 1,000 คนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น “คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นอย่างไร และหากเงินเบี้ยยังชีพจ่ายโดยกรม

บัญชีกลางจะกระทบกรอบ40% หรือไม่” “การจัดทำงบประมาณโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตรค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมีหลักการพิจารณาอย่างไร”และการเตรียมการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญ 2560 การดำเนินงานของสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศสกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้มาบรรยายนำเสนอแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 9 ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง โดยมีเนื้อหาที่สำคัญคือถ้าหากพวกเราทั้งหลายได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัชของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นนั้นก็จะเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริ เพราะพระองค์ท่านได้ศึกษาเรียนรู้อย่างถ่องแท้ก่อนจะนำมาใช้ปฎิบัติจริง พระองค์ท่านทรงมีความรู้เรื่อง ดิน น้ำ ป่าไม้ การแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาของเกษตรกร ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ทุกสิ่งที่พระองค์ถ่ายทอดออกมา พวกเราสามารถนำมาใช้พัฒนาท้องถิ่นจนไปถึงระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงขอให้พวกท่านซึ่งเป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นได้นำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ของท่านให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
นายมานพ  ปัทมาลัย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ กล่าวว่าในการจัดการประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกจาก 568 เทศบาลของภาคเหนือ มาร่วมประชุมเพื่อให้การปฎิบัติงานของเทศบาลถูกต้องเนื่องจากขณะนี้ได้มีพระราชบัญญัติออกมาใหม่อย่างน้อย 5 ฉบับจึงต้องมาเรียนรู้ นอกจากนี้ยังต้องมาเรียนรู้ พบปะทำความรู้จักกัน และในการเดินทางมาประชุมในครั้งนี้ในะยะเวลา 3 วันยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับ จ.เชียงราย เพราะผู้มาร่วมประชุมและผู้ติดตาม ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ต่างได้ไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของ จ.เชียงราย เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองจึงทำให้เกิดการจ่ายทำให้ท้องถิ่นนั้นมีรายได้ขึ้นมาโดยคาดว่าการเงินจะสะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บรรยายถึงความรู้เกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรในการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และในอีกส่วนคือแนวโน้มการบริหารงานของท้องถิ่นที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในแผนของเทศบาลโดยด้ความรู้จากท่านหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศสกุล มาบรรยายให้กับพวกเราได้รับฟังและน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติโดยปรับให้เข้าแผนของเทศบาลในปฎิบัติได้จริง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.