ม.ราชภัฏเชียงราย ทำMOU ร่วมบ.เอกชน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการสื่อสารสู่ระดับสากล

176

IMG_7223

เวลา 10.00 น.วันที่ 1 ส.ค.60 ที่ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ลงนามความร่วมมือกับ  นายชินธันย์  วรเศรษฐ์ฐกร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไลท์ 24 รีพับบลิค จก. โดยมี ผศ.ดร.วรินทรีย์  เยาว์ธานี รองอธิการบดี และนายอาชวฤทธิ์ ดิศกุล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไลท์ 24 รีพับบลิค จำกัด เป็นพยาน พร้อมด้วย นายราวิน เสริมวิทยากุล นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายโชติศิริ ดารายนต์ นายกสมาคมศิริกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย เชียงราย ผศ.ดร.สุรพล  เวียงนนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ บุคลากร สำนักประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนเพื่อการสื่อสารด้านการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการที่เน้นการพัฒนาสื่อ ให้มีศักกายภาพด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านงานประชาสัมพันธ์ เข้าใจเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเจตนาของบันทึกข้อตกลงร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย คือ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสื่อใหม่ให้ทันสมัยง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งในการลงนามครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมีหน้าที่สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา ให้สร้างระบบงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง SMS , เว็ปไซต์ , News Media และ CAMPUS TV ตลอดทั้งกระบวนการของระบบบริหารจัดการสื่อที่พัฒนาขึ้น ในส่วนของ บริษัท ไลท์ 24 รีพับบลิค จำกัด จะดำเนินการในด้านช่วยเหลือแหล่งงบประมาณในการดำเนินการสร้างและพัฒนาระบบ ตั้งแต่ค่าใช้จ่าย ค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าบำรุงรักษาระบบการส่งสัญญาณ รวมถึงค่าใช่จ่ายของอุปกรณ์ และผู้ดูแลระบบ นักศึกษา ร่ว่มดำเนินการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.