ยกระดับพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพอาชีพสตรี 5 จังหวัดภาคเหนือ ฝ้าระวังปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์

25

IMG_7457

 

เวลา 09.00 น.วันที่ 9 ส.ค.60 ที่โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” และ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา บรรยายในหัวข้อ บทบาททางสังคมของสตรีที่เปลี่ยนไปตาม สถานการณ์สังคมปัจจุบันนำไปสู่ความเท่าเทียม เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวได้อย่างไร โดยมี นางลักษณาอิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัด เชียงราย นำกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงรายและกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมการอบรม

 

IMG_7461

 

นางลักษณาอิศรางกูร ณ อยุธยา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว” ให้แก่สตรีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวของศูนย์ฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 130 คน เพื่อ1)ยกระดับศักยภาพด้านอาชีพ สร้างความเข้มแข็งและ ความมั่นคงให้แก่สตรี/กลุ่มสตรีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย2)พัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด การ พัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในการจัดจำหน่าย 3)ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ ภัยอันตรายจากปัญหาสังคม/ปัญหาครอบครัว และร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหาในชุมชนพื้นที่ของตนภายในงาน

 

นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า ผลจากการอบรมในครั้งนี้ สตรีและกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมการอบรม กับศูนย์ฯ ได้แก่สตรีใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ในเขตพื้นที่รับผิด ชอบจำนวน 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 130 คน จะได้รับการยกระดับเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนว ทางบริหารกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สวยงาม สามารถแข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนนำความรู้ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อช่วยกัน องกันและเฝ้าระวังปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ กับคนในชุมชน พื้นที่ของตนอย่างมีประสิทธิผล

 

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทของสตรีมีการพัฒนาตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีบทบาทฐานะทางสังคมมากขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประกอบอาชีพหารายได้แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวนอกเหนือจากบทบาทเดิม คือ การดูแลบ้าน สมาชิกในครอบครัว อันจะเป็นการช่วยเสริม สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการตลาด ธุรกิจตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของสตรีในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ วิธีการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ ฯลฯ จะทำให้สตรีได้รับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการประกอบอาชีพนำ มาซึ่งรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีงานทำในท้องถิ่น ลดความเสี่ยงจากการไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.