นครเชียงราย ร่วมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างใหม่

12

1

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างใหม่ ให้ได้รับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับองค์กร และสร้างความพร้อมก่อนการทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจและความพูกพันที่จะร่วมทำงาน ให้เกิดความรัก ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.