คัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2562

1

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลนครเชียงราย นำเสนอผลงานนวตกรรมการศึกษาคือกุญแจแห่งการพัฒนา S-LEARN-NET ต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ณ อาคารเจียงฮาย ศูนย์ประชุมท่องเที่ยวและกีฬา นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.