เปิดโครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย

11

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สร้างความรู้ และความตระหนักในด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการ และความปลอดภัยในการแต่งผมและเสริมสวย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการบริการที่ถูกหลักสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.