นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์

9

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็นด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการให้ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืช ก้าวไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์หลักเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นทั้งในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ และเป็นการตะหนักถึงอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากผลการตรวจสารพิษในร่างกาย ณ ชุมชนดอยสะเก็น เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.