ทน.ชร.รับพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑

17

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะที่ได้ลงพื้นที่ เพื่อพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑ การบริหารงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เทศบาลนครเชียงราย มีนวัตกรรมในการสร้างกลไกในสังคม ที่จะต้องเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม ซึ่งในความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้น มุ่งหวังสร้างสรรค์ให้เทศบาลนครเชียงรายรวมถึงพื้นที่ภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างบูรณาการ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติการพัฒนา ในทุกๆด้านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเทศบาล “นครเชียงราย นครแห่งความสุข” ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.