นครเชียงราย ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร จิตอาสาพัฒนาเมืองเทศบาลนครเชียงราย

23

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร จิตอาสาพัฒนาเมืองเทศบาลนครเชียงราย เป็นการพัฒนากลไกการดูแลผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้แกนนำจิตอาสาผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.