เชียงรายเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

219

เวลา 15.30 น.วันที่ 21 มี.ค.62 ที่ลานด้านหนาศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง จ.เชียงราย ปี 2562 ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง โดยมีนายครรชิต ชมภูแดง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการ ปภ.จ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์จากทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล และภาคประชาชน เข้าร่วม

นายภาสกร กล่าวว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังนั้นการระดมกำลังจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมีระบบ

ด้านนายครรชิต กล่าวว่า ภัยแล้ง เป็นภัยธรรมชาติประจำถิ่นของ จ.เชียงราย ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งในด้านการดำรงชีพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จะต้องบูรณาการการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการรับมือ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้จึงเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนทุกคนเกิดความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.