องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC อย่างเป็นทางการ

109

วันที่ 12 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาล นครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์พร้อมกับอาจารย์ อรนิช สาลีวงษ์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาค และระหว่างชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนเมือง โดยเฉพาะความหลากหลายในด้านต่างๆตามยูเนสโกกำหนด

ทั้งนี้ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการธิการว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การยูเนสโกโดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.