นศ. ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มฟล. คว้ารางวัล THE BEST PAPER AWARD พร้อมทุนการศึกษา

15

Nov271455160

 

นางสาวสุนันทา  เกษนาวา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คว้ารางวัล “The Best Paper Award” พร้อมทุนการศึกษา ในการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Three-phase Partitioning and Application of Alkaline Protease from Fish Viscera   ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference” (TSB 2013)” ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2556 ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (The Thai Society for Biotechnology; TSB) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยผลงานดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากผลงานที่ส่งตีพิมพ์ทั้งหมดกว่า 100 เรื่อง ซึ่งผลงานดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นอกจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลแล้ว ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้ร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ อีก 1 เรื่อง ในหัวข้อ “Enhancement Protein Recovery from Organic Rice Bran by Using Combination Extraction Techniques” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ นางสาว สิริภัทร พัตรสงวน และคณะ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.