ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2563

11

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2563

เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผอ.สำนัก/กอง เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วม ซึ่งสภาเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการพิจารณาวาระต่างๆ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอปัญหาแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่เร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายในด้านต่างๆ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.