รับฟังวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย”

24

รับฟังวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย”

วันที่ 4 ส.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอภาพรวมของงานวิจัย เกี่ยวกับงานสื่อวีดีและแอพพลิเคชั่นทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตามที่ ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ อาจารย์สังกัดหลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดำเนินการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องที่ยว และเพื่อพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย ภายใต้”โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพแห่งการแข่งขันของสหกรณ์นครเซียงราย จำกัด “โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการแผนการวิจัย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (เชิงสะพานขัวพญาเม็งราย)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.