แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็น 

24

 

 18 ก.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หน. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ข้าราชการ และพนักงานกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการศึกษา และวิจัยแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีชุมชนดอยสะเก็น โดยมีนายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนา พร้อมลงพื้นที่สำรวจแนวทางชุมชนดอยสะเก็น ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอัตตลักษณ์ชุมชน ที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวและปอดใจกลางเมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.