พิธีบันทึกลงนามเทศบาลนครเชียงรายรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่ม2แห่ง

18
วันที่ 24 ก.ย.63 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นการถ่ายโอน รพ.สต.สันตาลเหลือง และ รพ.สต.หัวฝาย อ.เมืองเชียงราย ให้แก่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ทำการบริหาร พิธีมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายแพทย์เอกชัย คำลือ รองนายกแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เป็นผู้ร่วมลงนาม ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากได้มีการประเมินความพร้อมของทั้ง 2 แห่งจนผ่านเกณฑ์จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย ดังนั้นจึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจอย่างเป็นทางการดังกล่าว
นายภาสกร กล่าวว่า แผนงานการถ่ายโอน รพ.สต.ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกันมาตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศบาลนครเชียงรายนั้นถือว่าได้มีการถ่ายโอนไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 3 แห่ง และเมื่อมีเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 แห่งดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะเทศบาลนครเชียงรายถือว่ามีศักยภาพโดยเห็นผลเป็นรูปธรรมจากการบริหารโรงเรียนและงานสาธารณสุขที่ได้รับการถ่ายโอนมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นต่อไปก็คงต้องสร้างความเชื่อมั่นในการที่ส่วนท้องถิ่นจะได้เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มตัวต่อไป
ด้านนายวันชัย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายอยู่ในพื้นที่สามารถทราบถึงความต้องการ และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล สามารถบริหารจัดการได้เองอย่างอิสระ ทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจ ตอบสนองประชาชนในพื้นที่ มีผู้นำเข้มแข็ง พัฒนาได้เร็ว ประชาชนมีส่วนร่วม การเยี่ยมบ้าน การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพมีผู้ดูแลกำกับดีขึ้น
บุคลากรที่โอนย้ายมาท้องถิ่นได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับส่วนกลาง และสามารถมีงานทำในภูมิลำเนา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.