มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย –ลาว ครั้งที่ 11

46

IMG_1898

IMG_1825 IMG_2992

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย –ลาว ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2556 โดยมี 11 สถาบันเข้าร่วมโครงการได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มมจ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.) มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) และ มฟล.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ผศ.น.อ.ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี มฟล. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษา จาก 11 สถาบัน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำแต่ละสถาบัน และบันทึกภาพร่วมกัน ซึ่งต้นไม้ทั้ง 10 ชนิด ได้แก่ ต้นหอมนวลคำ/ลำดวน(มฟล.) ต้นกัลปพฤกษ์(มข.) ต้นทองกวาว(มช.) ต้นอินทนิล(มมจ.) ต้นเสลา(มน.) ต้นเสี้ยวดอกขาว(มร.ชร.) ต้นราชพฤษ/ดอกคูน(มมส.) ต้นญนาค(มพย.) ต้นฟ้ามุ่ย(มพ.) และต้นจำปาลาว (มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์) โดยจะนำไปปลูกในโซนอาเซียน ณ สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพต่อกันสืบไป

 

IMG_2757 IMG_2734

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่ การเต้นบัดสลบ และรำวงพื้นบ้าน, กีฬาพื้นบ้าน และศิลปหัตถกรรพื้นบ้าน ตลอดจนการประชุม สัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุมดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี มฟล.

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย –ลาว เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สืบสานกันมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในแต่ละภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนได้ซาบซึ้งและซึมซับศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจ สุนทรียภาพทางอารมณ์และความคิดที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่จะต้องช่วยกันดูแลและรักษาสืบไป

จากนั้นเวลา 18.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล. ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลส่วนพัฒนานักศึกษา (หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงาน) กล่าวรายงานต่อ ผศ.น.อ.ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี มฟล. และนายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย ที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยพิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงาน “สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย –ลาว ครั้งที่ 12” ให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปี 2557

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.