ทน.ชร.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย

255
วันที่ 23 ธ.ค.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย โดยมี ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการกองงานต่างๆ และตัวแทนจากภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมในการประชุม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครเชียงราย จะช่วยให้มีแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนานครเชียงรายที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนของจังหวัด ให้เป็นจริง ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชน เตรียมพร้อมอนาคตให้กับลูกหลาน และเพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีแบบแผน ผ่านการระดมสมองจากทุกภาคส่วน ภายใต้ศักยภาพที่เทศบาลนครเชียงรายจะดำเนินการได้ ให้เทศบาลนครเชียงรายเจริญรุดหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนต่อไป
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.