ศูนย์อาหารปลอดภัยนครเชียงรายเตรียมจำหน่ายผักปลอดสารในวันศุกร์-เสาร์

301
วันที่ 29 ม.ค.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำเกษตรแบบปลอดภัยตามบริบทของชุมชนเมือง เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย จากสารเคมีและสารปนเปื้อน และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้หันมาบริโภคผักที่ปลอดภัยดีต่อสุขภาพ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
ทั้งนี้ กิจกรรมการสาธิตการทำอาหารปลอดภัย โดยคุณพิศิษฐ์ ไผ่ล้อมวรกุล วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และวิทยากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียง นอกจากนั้นศูนย์อาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงรายการเปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย นครเชียงรายเมืองอาหารปลอดภัย ของเทศบาลนครเชียงราย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจะมีการจัดจำหน่ายผัก และผลไม้ปลอดสาร ทุกวันศุกร์และวันเสาร์

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.