ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข 49 คน ช่วยสมุทรสาคร

96

วันที่ 6 ก.พ.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีส่งตัวทีมปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการออกปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเดินทางจากที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยการประกอบชุดสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมปฏิบัติการ โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกับได้มอบเสื้อปฏิบัติงานและวัตถุมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 49 คน โดยมี นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมกันนี้ ยังมีผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธีส่งตัวเพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทีม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จากทั่วประเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สงบลง โดยเร็ว

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดเตรียมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดแบ่งทีมออกเป็น 8 ทีมๆ ละ 6-7 คน รวม 49 คน

 

สำหรับแผนในการส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อไปร่วมสนับสนุนปฏิบัติงานโดยได้ส่ง 2 ทีมแรก จำนวน 12 คน ไปร่วมปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8-13 ก.พ.64 ประกอบด้วย นายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอเทิง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง นายชาตรี สุทธมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง นายอิทธิพัทธ์ ปินตานา นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน นายวิทยา สีฟ้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน นายวิทยา กันจู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย นายพงษ์ศธร แก้วพลิก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขเวียงป่าเป้า นายวรพล วุทธา เจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขเวียงป่าเป้า นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขพญาเม็งราย นายพีรฉัตย์ แจขจัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล นายพรชัย บุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนตาล นายไกรสร อริยะวงค์ พนักงานขับรถ โรงพยาบาลแม่สรวย นายธัญพิสิทธิ์ กันทะสาร พนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลพญาเม็งราย

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เพราะนอกจากจะได้นำประสบการณ์และทักษะความชำนาญมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันระงับควบคุมโรคแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาครและสภาพจิตใจของชาวสมุทรสาคร จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันให้กำลังใจส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จังหวัดเชียงราย ไปช่วย“สู้ภัยโควิด -19” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ และยังเป็นความหวังที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นพลังในการป้องกันกำจัดโรคระบาดในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.