แต่งตั้งคณะกรรมการเสียงตามสายพร้อมอบรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเสียงตามสายในเขตเทศบาลนครเชียงราย

298
เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธาน พิธีเปิด โครงการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายโดยการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมประธานชุมชน 65 ชุมชน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงรายเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากคุณกนกวรรณ เลิศบูรพาวานิช รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย และทีมงานสวท.เชียงราย นำโดย เจริญพงษ์ คำมีสว่าง หัวหน้าฝ่ายรายการ ดีเจพี่กบ รัตน์ดา พิทักษา ดีเจ หนูต๋อย พรไพรินทร์ คุณมากร่วมเป็นวิทยากร แนะนำการจัดรายการ การอ่านข่าว การนำเสนอข่าวสาร ผ่าน หอกระจายข่าวแก่ ผู้นำชุมชน และ ผู้จัดรายการหอกระจายข่าวชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมนายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและเผยแพร่ กองวิชาการและแผนงาน นายกนกสิน มิ่งเชื่อ นิติกรฝ่ายปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงราย ในหัวข้อ การเผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าวชุมชน ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม22

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.