มฟล.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เชิญ ‘กล้าณรงค์ จันทิก’ บรรยายพิเศษ การทำงานโดยยึดหลักสุจริตเป็นที่ตั้ง

7
มฟล.
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนานักศึกษาร่วมกับส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน มฟล. ประจำปี 2557 หรือ MFU Job Fair 2014 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำงานและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาภายหลังที่สำเร็จการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ ความอบอุ่นในหมู่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และระหว่างนักศึกษากับสถาบัน ทั้งยังได้เชิญเจ้าของสถานประกอบการต่างๆ มารับสมัครงาน และเนื่องจาก มฟล.เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมในการไม่ยอมรับการทุจริตหรือคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ และคาดหวังต่อนักศึกษาให้ใช้เป็นหลักยึดถือในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไป โดยได้จัดกิจกรรมเชิงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด รวมถึงในครั้งนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การทำงานโดยยึดหลักสุจริตเป็นที่ตั้ง โดย นายกล้าณรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ก้าวหน้าไปด้วยการยึดหลักสุจริต นอกจากนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทว่า “คนเก่งเท่ากัน แต่มีความก้าวหน้าในการทำงานไม่เหมือนกัน เพราะศิลปะในการนำความรู้ความสามารถไปใช้นั้นทำได้ต่างกัน ศิลปะนั้นได้มาอย่างไร จากประสบการณ์ ต้องรู้จักความพอเหมาะพอควร เมื่อก้าวสู่การทำงานต้องรู้จักสุขุม รู้จักสติ ต้องมีมีคุณธรรม รู้ผิดรู้ชอบ รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.