NREM ติวนักวิชาการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ‘การเขียนข้อเสนองานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน’

34
123
รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ หัวหน้าสถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NREM) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และคณาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้จัดบรรยายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ‘การเขียนข้อเสนองานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน’ แก่นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 30 ท่าน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินน่าน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557 โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เน้นการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ การวางแผน และบริหารโครงการ การฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย ให้สามารถนำความรู้ตอบสนองต่อปัญหาด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และผลผลิตทางการเกษตร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.