มฟล.จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2556

12

อาจารย์ใหญ่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งมี รศ.กัลณกา สาธิตธาดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6
พลโท นพ. นภดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานไว้ว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์เพื่อเป็นวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระร่างกายทั้งหมดของมนุษย์เป็นอย่างดี ก่อนที่จะเริ่มเรียนวิชาชีพเฉพาะทางของต้นต่อไป นอกจากการเตรียมหุ่นจำลองและเครื่องมือ สื่อการสอนต่างๆที่ทันสมัยแล้ว นักศึกษาต้องอาศัยร่างของผู้บริจาคร่างกาย ในการทำเข้าใจความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งนักศึกษาที่เรียนผ่าศพทุกคนจะให้ความเคารพดุจอาจารย์ และเรียนร่างที่ตนเองเรียนว่า ‘อาจารย์ใหญ่’ เพราะทุกคนซาบซึ้งในจิตใจถึงเจตนารมณ์ของท่านที่เสียสละร่างให้พวกเขาได้เรียนรู้ทั้งวิชาการ และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป และ มฟล.จึงได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณในการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ก่อนจะส่งร่างอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป
ด้านตัวแทนนักศึกษายังได้กล่าวคำระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ไว้ว่า สิ่งที่จะสดุดีความเสียสละผู้บริจาคนั้นคือความตั้งใจที่จะนำความรู้จากการเล่าเรียนนี้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.