ทน.ชร ร่วม มร.ชร สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนเรียนครูและพยาบาล

388

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา มุ่งพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของท้องถิ่นและสังคม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในคณะคุรุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ในปัจจุบัน โดยเทศบาลฯ จะเป็นผู้มอบทุนแก่นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน โดยไม่มีข้อผูกมัด ให้เยาวชนสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตนเมื่อจบการศึกษาต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, วัด และ แท่นบรรยาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.