วัดสูงเม่นสืบสานงานบุญ “สลากธัมม์ มหามูลนิพพานสูตร” มีแห่งเดียวในโลก

59

เมื่อบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.  ที่ผ่านมา ดร.พระครูวิบูลสรภัญ ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น กล่าวว่า สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น ร่วมกับ คณะศรัทธาวัดสูงเม่น สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น ผู้นำชุมชนในเขตคณะศรัทธาวัดสูงเม่น โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ เทศบาลตำบลสูงเม่น คุณกัลญา สีเขียว เจ้าของร้านข้าวสารลุงเฮง ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ชาญวิทย์ – คุณทิพย์วรรณ เมธาชัยวุฒิ ประธานอุปถัมภ์และที่ปรึกษาสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น

ได้จัดให้มีงานประเพณีสลากธัมม์ อันเป็น ธัมมประเพณี ประจำเดือนกันยายน ของทุกปี โดยมี หลวงพ่อพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ผู้จัดการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ cละ นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดอาวุโส อำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส โดย มี นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น มัคคุเทศก์ลานธัมม์ วัดสูงเม่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น คณะศรัทธาวัดสูงเม่น คณะศรัทธาบ้านร่องแค และญาติโยมจากหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัด โดย มี อ.วันเพ็ญ แก้วกัน ประธานมัคคุเทศก์ลานธัมม์วัดสูงเม่น พร้อมคณะมัคคุเทศก์ และ อ.นวลทา จินดาสุ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น ร่วมเป็นประธานให้การต้อนรับผู้มาร่วมบุญ

โดยพิธีเริ่มที่ เวลา 13.00 น. ขบวนแห่สลากธัมม์ รอบวิหารพระเจ้าใจ๋ดี 3 รอบ

เวลา 13.30 น. ไหว้พระ รับศีล
เวลา13.40 น. นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น กล่าวรายงาน
เวลา13.45 นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดอาวุโส อำเภอสูงเม่น ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา13.50 น. แสดงธรรม มหามูลนิพพานสูตร จำนวน 1 กัณฑ์
เวลา14.20 พิธี สวดธรรมนิยาม อุทิศบุญ
เวลา14.50 พิธี ถวายสลากธัมม์ มหามูลนิพพานสูตร และ จตุปัจจัย ไว้ในพระพุทธศาสนา
เวลา 15.19 น. เสร็จพิธี

ประเพณีสลากธัมม์ วัดสูงเม่น เป็นประเพณีโบราณ ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน และ เคยหายไป เกือบ 200 ปี และได้ ฟื้นฟูมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 จนถึง ปัจจุบัน รวม 8 ปี เป็นประเพณี ที่เปิดโอกาสให้ญาติโยม ได้ร่วมทำบุญ ถวายคัมภีร์ มหามูลนิพพานสูตร อุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว ส่วนปัจจัยที่ทำบุญ เข้ากองทุนชำระค่าน้ำค่าไฟฟ้า ตลอดปีของวัดสูงเม่น และ สิ่งของที่ทำบุญ นำไปบริจาคต่อให้ คนที่ยากไร้ต่อไป

ประเพณีดังกล่าว ปัจจุบัน มีจัดอย่างเป็นทางการ หนึ่งเดียวในโลก สาเหตุที่ฟื้นฟู ประเพณีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อปฏิบัติตามจารีตโบราณ สมัยก่อน ที่บรรดาเจ้าเมืองทั้งหลาย พร้อมด้วย ข้าราชบริพาร และ ศรัทธาประชาชน ในทั่วเมืองล้านนา และ ล้านช้างหลวงพระบาง แต่ละปี ช่วงเดือน 12 เป็ง ( กันยายน ) จะมาถวายธัมม์ มหามูลนิพานสูตร และ ขวนขวายปัจจัย มาช่วยทอดผ้าป่าบำรุง เมืองธัมม์ วัดสูงเม่น เนื่องจาก เป็นวัดศูนย์กลาง ในการเก็บรักษามรดกธัมม์คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฏกล้านนา และ คัมภีร์ภูมิปัญญาอื่นๆ ซึ่งคัมภีร์ทั้งหมด ถูกสร้าง ทุกหัวเมืองล้านนา และ ล้านช้างหลวงพระบาง ในสมัยก่อนและนำมา เก็บรักษาไว้ที่นี่ตามมติของเจ้าเมืองทุกเมือง.. เพื่อสถาปนาให้วัดสูงเม่น เป็น ศูนย์กลางทางการศึกษา พระไตรปิฎกและภูมิปัญญาชั้นสูง ของล้านนาและล้านช้างหลวงพระบาง และ ที่สำคัญ คือเพื่อเป็นเกียรติประวัติยกย่ององค์ประธานในการสร้างคือ หลวงปู่ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า ครูบามหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น จ.แพร่( วัดบ้านเกิดครูบา) และ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้ เมื่อเกือบ 200 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งประเพณีนี้เกิดขึ้นในสมัย หลวงปู่ครูบามหาเถร ยังมีชีวิตอยู่ และได้ทำต่อเนื่องหลังจากที่หลวงปู่ได้มรณภาพแล้ว มาอีกกว่า 20 ปี จนกระทั่งบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลง

ต่อมา ในปี พ.ศ.2559 ทางคณะกรรมการวัดสูงเม่น จึงมีมติฟื้นฟูประเพณีสำคัญดังกล่าวนี้อีกครั้ง เพื่อตามรอยธัมม์ หลวงปู่ครูบามหาเถร นับถึง ปัจจุบัน พ.ศ. 2566 งานประเพณีสลากธัมม์ เข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว อีกประการหนึ่งที่สำคัญ

ซึ่งในคัมภีร์มหามูลนิพพานสูตร ของล้านนา พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า มีอยู่วิธีหนึ่ง ที่มนุษย์พึงทำได้ คือ การถวายธรรมมหามูลนิพพานสูตร พร้อมกับ ให้ปฏิบัติตามธัมม์ คือ รักษากาย วาจา ใจ ให้อยู่ในทางกุศลตลอดชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นธรรมทาน เป็นบุญใหญ่ สามารถ ที่ยกยัง ภูตผีปีศาจ เปรต อสุรกาย หรือ วิญญาณญาติพี่น้องเรา ที่ยังไม่ได้ไปเกิด ให้มาเกิดได้ เว้นแต่ ผู้ตายทำอนันตริยกรรม หรือ กรรมหนัก ไม่สามารถ ที่จะช่วยได้ และเมื่อวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้น ได้รับทานแล้ว ก็จะมาให้พรผู้อุทิศบุญให้ ตามที่ผู้ถวายทานได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้

ปัจจุบันวัดสูงเม่นยังคงมีการ อนุรักษ์ มรดกธัมม์ดังกล่าว และมีกิจกรรมเผยแพร่ธัมม์ตลอดปี งานบุญสลากธัมม์ นี้จึงเป็น งานบุญที่สำคัญมาก และ มีอานิสงส์มาก ในด้านความมั่นคงของมรดกธัมม์ และการแพร่ธรรม สืบไปแสนนาน จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย อายุ วัณโณ สุขัง พลัง นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ โน นิจจัง


สมฤทธิ์/แพร่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.