มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จำนวน 38,573 ทุน ทั่วประเทศไทย  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

99

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุน ร่วมกับ นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 นางดวงสมร อินต๊ะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุรพล ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

มูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีอนาคตที่สดใสและมีอาชีพการงานที่มั่นคง เพราะมูลนิธิ ฯ เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กองทุนการศึกษาเป็นทุนของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวที่ขาดแคลน ซึ่งในปี 2566 มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 38,573 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,866,100 บาท

และนอกจากโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา มูลนิธิ ฯ เน้นย้ำให้ความสำคัญสร้างพลังในกลุ่มภาคีเครือข่าย ระดมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพ อนามัยโภชนาการ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรม และจริยธรรม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ซึ่งผลสำเร็จของการทำงานร่วมกับภาคสังคมครั้งนี้ได้ช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีและเข้มแข็งของชุมชนแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้กว่า 326,000 คน ทั่วประเทศ

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.