เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมุครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชียวชาญ

7

DSC_2063

 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมุครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชียวชาญ ภายใต้โครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ อสม.และโครงการกิจกรรมสัมพันธ์วัน อสม. ประจกปี ๒๕๕๗ พร้อมมอบโล่ ประกาศนียบัตร   ให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าถึงข้อมูลและการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาวะของตนเองและชุมชนตามวิถีชาวบ้านอย่างถูกต้องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.