สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกล้าพรรณไม้ แก่เทศบาลนครเชียงราย

9

20150203160705XGxH

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานกล้าพรรณไม้ แก่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตัวแทนเทศบาลนครเชียงราย ตาม”โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ”เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ด้านพืชพรรณแก่ประชาชน โดยเฉพาะพรรณไม้ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย พร้อมฟื้นคืนสภาพป่าในจังหวัดเชียงรายและคืนสมดุลให้ระบบนิเวศในระยะยาวต่อไป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.