นศ.ไอที มฟล. ส่ง 4 โครงการ ร่วมงานประชุมวิชาการด้านวิทยาการคอมพ์แห่งอาเซียน คว้ารางวัลดีเด่นได้ทั้งหมด

61
DSC02475
เมื่อเร็วๆ นี้ ( 29-30 เม.ย.58) นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต และอาจารย์สุนทรินทร์ นุภาพ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเซียน (The SEAN Undergraduate Conference in Computing) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย และเป็นงานประชุมที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำเสนอแนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งนักศึกษาจาก มฟล. ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 4 โครงงานวิจัยเป็นการนำเสนอแบบ Oral Presentation 3 โครงงานวิจัยและการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 1 โครงงานวิจัย โดยสามารถคว้ารางวัลผลงานดีเด่นได้ทุกโครงงานวิจัย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในเชิงวิชาการที่เข้มแข็งของนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ผลงานที่นักศึกษา มฟล.ได้นำเสนอและได้รางวัลดีเด่น ได้แก่ โครงงาน E-GAT Transportation Management System ได้รับรางวัล Grand Award ลำดับที่ 1 (International Presentation Session) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 คือ นายกรัน ยศรัศมี, นางสาวภูมิพร ลือบางใหญ่, นางสาวอรณิชา จิระอุปการ และนายวิวรรธน์ กลิ่นบุญ และโครงงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล Grand Award ลำดับที่3 (Thai Presentation Session) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คือ นางสาวพัชรี ภูศรีน้ำ, นายทราทิศ สอละซอ, นายสุรนันทน์ อำนักมณี, นายธีรพงศ์ จะกัน และนางสาวอัฒฑ์ศยา มูลสายวานิชย์
รวมถึง โครงงาน E-GAT Project Planning Management Information System ได้รับรางวัล Grand Award ลำดับที่ 1 (Poster Presentation) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 คือ นางสาวตวงพร ตวงรัตน์หรดี และนางสาวพรหมพร สุทัศนชัยกิจ และโครงงาน Law Data Management System ได้รับรางวัล Award of Excellence (International Presentation Session) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3 คือ นายพิพิธ บัวสาย, นางสาวประณิธาน ศรีวิเศษ, นางสาวจิตรลดา ทาศรีภู และนายนิธิบดี พรรคทิง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.