แม่สายจัดระดมทำผังเมือง-เสนอ13โครงการรับเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ

49
ที่ห้องเชียงตุง โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สาย จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยทางโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมว่าเนื่องจากชุมชนแม่สายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยโดยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งมีศักยภาพในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจนทำให้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะดำเนินการในระยะที่ 2 ของประเทศไทยด้วย
นายนายรัชกฤช กล่าวว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 และรัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ อ.แม่สาย เป็นพื้นที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ในปี 2558 นี้ ดังนั้นเพื่อรองรับและส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศและให้เป็นฐานการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รองรับการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ด้วย ดังนั้นความคิดเห็นต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ที่ผ่านมา อ.แม่สาย มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมากโดยปี 2557 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สสยประมาณ 11,575 ล้านบาท และนำเข้าประมาณ 577 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 12,152 ล้านบาท
ด้านสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจัดทำผังพื้นที่เฉพาะสำหรับ อ.แม่สาย ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเพราะจะเป็นกรอบแนวทางและใช้เป็แนวทางในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมอบหมายให้บริษัทธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาจนที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้งคือครั้งแรกวันที่ 8 ธ.ค.2557 และครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ.2558 ผลการประชุมสรุปได้ว่าภาคส่วนต่างๆ ต้องการให้ชุมชนชายแดนแม่สายยังคงมีบทบาทที่โดดเด่นแต่ดั้งเดิมในด้านพาณิชยกรรมและการค้า แต่ควรมีการวางแผนพัฒนาพื้นที่แบบหลายศูนย์กลางเพื่อรองรับผู้คนและกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีความหนาแน่นมากขึ้น
โดยชุมชนพื้นที่ ต.แม่สาย ควรเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าชายแดน ชุมชน ต.เวียงพางคำ เป็นย่านพาณิชยกรรมการค้าที่ทันสมัยแห่งใหม่และย่านชุมชนที่พักอาศัย ส่วนชุมชนแม่สายมิตรภาพควรเป็นที่รอบรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน และย่านชุมชนที่พักอาศัยดั้งเดิมที่มีคุณภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ความคิดเห็นในครั้งที่ 3 นี้จะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำผังพื้นที่และโครงการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับโครงการที่กรมนำเสนอ 13 โครงการเพื่อพัฒนาตามกรอบของผังเมืองพื้นที่ ได้แก่ โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำสายบริเวณหัวฝายและถนนเทศบาล 21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธินบริเวณหน้าด่านศุลกากรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 โครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณหน้า สภ.แม่สาย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนกรมชลประทาน โครงการพัฒนาสวนน้ำหนองกัด โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนแม่สาย โครงการพัฒนาสนามกีฬาหนองแรด โครงการพัฒนาสวนมิตภาพแม่สาย โครงการปรับภูมิทัศน์ลานฝึกยุวรรณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์คูเวียง (คูเมืองโบราณเวียงพางคำ) โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานชุมชนแม่สายเชื่อมโยง 3 เทศบาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 123 และโครงการพัฒนาย่านโลจิสติกส์.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.