ตม.เชียงราย อบรม แจ้งต่างด้าวอยู่เกิน 90 วันทางอินเตอร์เน้ต

93
เวลา 09.00 น. วันที่ 3 ก.ค.58 ที่ห้องประชุมนนทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภาระกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐลบาล และสร้างความเข้มแข็งในการบริการ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  5 ด้าน (5S) ได้แก่ด้านความมั่นคง (Securuty) ด้านการอำนวยความสะดวก (Service) ด้านมาตราฐานเป็นที่ยอมรับ (Standards) ด้านการจัดระบบ (Systems) และด้านไหวพริบในการดัดสินใจอย่างถูกต้องตามสถานการณ์ (Sagacity) โดยการอำนวยการของ พลตำรวจตรี บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผู้บัคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 5 และ พันตำรวจเอก สิทธิ์ ศิริกังวาลย์กุล ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
โดยทางตรวจคนเข้าเมืองมีภาระกิจเกี่ยวกับชาวต่างชาติ อันได้แก่การอนุญาตให้เดินทางเข้ามา และออกไปนอกราชอาณาจักร การอนุญาตให้อยู่ต่อ การตรวจสอบควบคุม การจับกุม ผลักดัน และเมื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน ชาวต่างชาติผู้นั้นต้องแจ้งที่พักอาศัยของตนให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทราบ ทุกระยะ 90 วัน โดยมาแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยเกินกว่า 90 วันช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปแจ้ง ณ ที่ทำการของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้เปิดช่องทางในการรับแจ้งที่พักอาศัยทุกระยะ 90 วัน อีกทางหนึ่งทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถแจ้งผ่านทางเว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองี่ www.immigration.go.th หรือเว็ปไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายhttp://chiangrai.immigration.go.th แล้วคลิกที่ appy for notification of staying in the Kingdom (Over 90 days)
ซึ่งการแจ้งอยู่ศัยเกินกว่า 90 วัน ผ่านทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ให้กับสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มูลนิธิ กลุ่มผู้ประกอบกิจการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทต่างๆ ที่มีคนต่างด้าวในกำกับดูแล ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย จำนวน 230 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพื่อไปถ่ายทอด บอกต่อให้กับคนต่างด้าวในกำกับดูแลของตนได้ เป็นการอำนวยความสะดวกในการแจ้งที่พักอาศัยเกินกว่าเวลา 90 วัน และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติเมื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และยังเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการควบคุมคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.