เปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

23

20150806100517K5JP

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานดับเพลิงมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.