มฟล. ปลื้ม นักศึกษาใหม่พื้นฐานภาษาอังกฤษแน่น พร้อมสู่ห้องเรียนนานาชาติ

132

 m33

        ผศ.ดร.อัครา อัครนิธิ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ก่อนเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2558 เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาศิลปะศาสตร์ได้จัด หลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัด ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ซึ่ง มฟล. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา โดยจะมีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกัน และถือเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยจากการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาใหม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้เกินกว่าร้อยละ 95 ถือเป็นผลสำเร็จที่สูงเกินกว่าที่คาดไว้ และเมื่อเปิดภาคเรียนได้มีการติดตามผล จากการสอบถามอาจารย์ในสำนักวิชาต่างๆ พบว่านักศึกษาสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้เป็นอย่างดี และใช้ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้เป็นที่น่าพอใจ

          โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. ได้จัดหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) สำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่า 40 และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนโอเน็ตภาษาอังกฤษตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป โดยจะทำการเรียนการสอนรวม 90 ชั่วโมง ตลอด 6 สัปดาห์เต็ม ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 โดยจะเน้นทั้งไวยากรณ์ และทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปทำการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูงจะต้องร่วมกันทำโปรเจกต์ก่อนปิดคอร์ส โดยการแสดงผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ เช่น นิทรรศการ มัลติมีเดีย การแสดง การเล่นละครเวที การทำคลิปวิดีโอ หนังสั้น ซึ่งต้องถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นักศึกษาแต่ละกลุ่มต่างได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์ผู้สอนว่า นำเสนอผลงานได้น่าประทับใจ และมีเนื้อและวิธีการที่เขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาของพวกเขาเอง โดยมีการมอบรางวัลพิเศษเป็นขวัญกำลังให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มด้วย

        “ผลลัพธ์จากการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเร่งรัดตลอด 90 ชั่วโมง สังเกตเห็นว่านักศึกษามีความกระตือรือร้น หลังจากเรียนในห้องเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะเข้าห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า รวมถึงทางเรายังได้จัดศูนย์เรียนรู้ภาษาด้วยตนเองให้กับนักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย หลังจากเรียนปรับพื้นฐานแล้วเราก็ได้ติดตามผลเมื่อเปิดเทอม จากการสอบถามอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ 1 ค่อนข้างมีความพอใจ นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ และทราบทิศทางการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถเริ่มบทเรียนได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มนับจากศูนย์ในเปิดเรียนวันแรก สามารถทำการเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว”

       “ในโลกปัจจุบัน ภาษานับเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ยิ่งถ้าหากต้องทำงานในระดับที่สูงขึ้นหรือในระดับนานาชาติ การรู้แค่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอาจไม่เพียงพอ ต้องรู้ภาษาที่สามหรือภาษาที่สี่ มฟล.จึงส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งคอร์ส นอกจากนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ยังมีวิชาเลือกเสรีภาษาต่างประเทศให้เลือกเรียน ทั้งภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลียน ฝรั่งเศส สเปน บาฮาซา ฟิลิปปินโน เมียนมาร์ เป็นต้น โดยเฉพาะภาษเกาหลีเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษา มฟล. เป็นอย่างมาก เปิดกี่ห้องก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่ต้องการลงเรียน โดยเราได้เชิญอาจารย์เจ้าของแต่ละภาษามาสอนโดยตรง เพื่อที่จะได้เรียนรู้ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กัน อีกทั้งยังมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น วันชาติของประเทศต่างๆ กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาพร้อมสู่การทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี” ผศ.ดร.อัครา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.