สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมืออาชีวศึกษาเชียงรายและหอการค้าฯ จัดมหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 3 จ.เชียงราย ผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจ

27

pic

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ระดมบุคลากร 3 ฝ่าย ทั้ง HR ผู้ประกอบอาชีพ และองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ร่วมสัมมนาครั้งใหญ่ “มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 3” ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

 

หลังจากที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีจากการจัดกิจกรรม “มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 1 ณ อิมแพค เมืองทองธานี และครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา มีผลให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวในเรื่องของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลากหลายสาขาอาชีพเป็นวงกว้าง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยังคงมุ่งเดินหน้าส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการการ

 

ท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึง อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “มหกรรมมาตรฐานอาชีพไทย ครั้งที่ 3” ขึ้น ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนการจัดสัมมนาเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการตระหนักรู้ในเรื่องของระบบคุณวุฒิวิชาชีพแก่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาทั้งอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากลุ่มบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรที่ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพได้แก่สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาอาชีพให้บริการสปาสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์สาขาอาชีพธุรกิจจัดดอกไม้สาขาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเท้นต์

 

นายวีระชัย ศรีขจรผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมจึงได้พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สถาบันฯจะคำนึงถึงอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือมีกำลังคนจำนวนมาก”

 

นายวีระชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงรายนับเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยในปัจจุบันสถาบันฯได้แต่งตั้งองค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล

 

ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์สาขาอาชีพธุรกิจจัดดอกไม้สาขาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเท้นต์ ในจังหวัดเชียงรายอีกทั้งยังมีองค์กรรับรองฯสาขาวิชาชีพสปาที่ จ.เชียงใหม่อีกด้วย การจัดงานในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้บุคลากรที่ประกอบอาชีพดังกล่าวได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสามารถเตรียมตัวขอเข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพอันจะเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะของบุคคลให้สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับสมรรถนะที่ต้องการ และลดขั้นตอนในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน อันจะนำมาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพ

 

นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า “ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่จะเชื่อมสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและมีกำลังซื้อสูงทั้งอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรม อีกทั้ง สายงานการขนส่งหรือโลจิสติกส์ก็มีความสำคัญ เนื่องจาก อุตสาหกรรมด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ในแถบจังหวัดเชียงราย มีการแข่งขันกันสูงมาก ดังนั้น บุคลากรสายงานโลจิสติกส์ จึงต้องมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้านสายงานบริการ การโรงแรม ก็มีความต้องการบุคลากรที่มีความเข้มแข็ง ดังนั้น นับเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มสาขาวิชาชีพดังกล่าว และจะสามารถพัฒนาบุคลากรในสายงานให้มีโอกาสเติบโตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปลายปี 2558 ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงรายเองก็ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือเช่นกัน การที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับจังหวัดจัดกิจกรรมเช่นนี้ จะทำให้บุคลากรในสายงานต่าง ๆ ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้บุคลากรเหล่านั้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป”

ด้าน นายพงศกร ชัยวุฒิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้ทำงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอย่างใกล้ชิด โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรรับรองฯ ในสาขาผู้ประกอบ

อาหาร ธุรกิจจัดดอกไม้ และช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อักทั้งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอเป็นองค์กรรับรองฯในสาขาแม่บ้าน เราไม่ได้คาดหวังแค่บุคลากรในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น แต่เรามองไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เช่น พะเยา และเป็นต้นแบบให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และจีน อีกด้วย”

 

ในการจัดงานครั้งนี้ สถาบันฯได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆอาทิ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาอาชีพให้บริการสปาสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์สาขาอาชีพธุรกิจจัดดอกไม้สาขาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเท้นต์เพื่อจะได้เตรียมตัวเข้าขอรับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามสาขาอาชีพของแต่ละบุคคล

 

ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณคล้ายจันทร์ ฤทธิไพโรจน์งานประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)โทร.02 617 7970 หรือเว็บไซต์www.tpqi.go.th

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.