เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าพัฒนาเมืองเชียงราย กรมโยธาฯสนับสนุนงบประมาณสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

45

logo

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าพัฒนาเมืองเชียงราย จับมือกรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “ปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายกว่า 60.85 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่อาศัยร่วมแสนคน ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นที่คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ทุกคนให้ความสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย โดยได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมากในการพัฒนาเมืองเชียงรายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับการดูแลให้ดีที่สุด”

ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงราย ถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินโครงการในการพัฒนาเมืองเชียงรายในด้านต่างๆ มากมายจนได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหลายพันครัวเรือน สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม จนล่าสุดเทศบาลนครเชียงรายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก     กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำมาพัฒนาเมืองเชียงรายและแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลฯ ที่มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 100 ล้านบาท ตามด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน บริเวณด้านหลังโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตเทศบาลฯ ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตเทศบาลฯ ด้วยการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งฯ ทดแทนอาคารหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดให้เป็นอาคารสถานีขนส่งฯที่มีความทันสมัยมีพื้นที่อำนวยความสะดวกกว่า 9,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณกว่า 120 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ซึ่งในแต่ละโครงการได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ริมตลิ่ง   แม่น้ำกกในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นเส้นทางสัญจรที่มีมาตรฐานและสวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายและแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและในระดับภาค/กลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเมืองเชียงรายให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและ ผังเมืองในครั้งนี้ ทำให้เมืองเชียงรายโดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากที่สุด ในทำนองเดียวกันเทศบาลฯ ยังได้วางแผนดำเนินโครงการอีกหลายโครงการที่กำลังขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ โดยที่แต่ละโครงการจะทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ที่สำคัญสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพต่อไป”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.