เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษา ปรับหลักสูตรโรงเรียนในสังกัดคู่ขนานโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

123

logo

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ยกระดับปรับกระบวนการเรียนรู้ควบคู่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างมาตรฐานเสริมศักยภาพเด็กเทศบาลฯ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรา จำนวน 8 แห่ง ซึ่งในแต่ละแห่งนั้นมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นแกนกลาง ด้วยการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทางวิชาการอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างอาคารเรียน การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน รวมถึงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความพร้อมเพรียงกับจำนวนนักเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกหลานชาวเชียงรายให้มากที่สุด”

เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้นำคณะประกอบด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสุรพล ภู่บุบผา    รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และนายธัญญณัฐ ชาวเหนือ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ทินกร บัวพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมีผลทำให้โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ เช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้เป็นต้นไป

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายทุกคนที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการนำหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ มาพัฒนาทั้งบุคลากรครูผู้สอนและเด็กนักเรียนให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในการเรียนและแข่งขันในสนามสอบต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายในการพัฒนาระบบการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.