ทน.เชียงรายจัดอบรมประชุมที่ปรึกษาวิชาการ

6

20160425095352KzF6

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและคณะ ที่ได้จัดให้มีโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เพื่อให้คำปรึกษา และช่วยเหลือทางวิชาการ ของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 แห่ง ระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย ที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาภายใต้การเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องพญาสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.