มฟล.- สธ. ลงนามร่วมมือผลิตทันตแพทย์แนวใหม่ แก้ปัญหาขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล

17

tttttt

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตทันตแพทย์ระหว่างสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. กับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมเชียงแสน มฟล. โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ประธานในพิธีลงนาม ร่วมกับ นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อร่วมมือกันผลิตทันตแพทย์แนวใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน มีความใส่ใจและคุ้นเคยกับชุมชนและสามารถปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ดีขึ้น มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนทันตแพทย์ในชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายทันตแพทย์สู่ชนบท

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.