นครเชียงราย ให้การต้อนรับ Ms.Joanne Manda ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNDP Bangkok Regional Hub พร้อมคณะ

13

19

 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ Ms.Joanne Manda ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNDP Bangkok Regional Hub พร้อมคณะที่ได้เดินทางเข้าพบเพื่อปรึกษาและขอข้อมูลเพื่อเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ การปรับตัวของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศRegional Urban Climate Resilience” เพื่อการปรับตัวของเมือง โดยมุ้งเน้นด้านการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการเมืองซึ่งอยู่ในแผนระยะยาว ตลอดจนงบประมาณที่ชัดเจนและการให้ความสำคัญด้านการลงทุนและการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.