เชียงราย จัดขายสินค้าคุณภาพดีภาคเหนือและของอาเซียน+1

13

3

ที่โรงแรมเลอเมอริเดียน รีสอร์ท นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันแถลงการเตรียมความพร้อม การจัดงาน งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN+6 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยการนำสินค้าที่มีคุณภาพจากแต่ละจังหวัด มาจำหน่าย รวมทั้ง สินค้าจากประเทศในลุ่ม อาเซียน ซึ่งจะเป็นทั้งของใช้ สินค้าอุปโภค บริโภค ที่เป็นของโดดเด่นและหาซื้อได้ยาก โดยหากจะซื้อต้องไปซื้อจังหวัดนั้น ๆ แต่ในงานนี้จะมีการนำจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงฯครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ (GMS) ตอนบนมีจังหวัดเชียงรายเป็นประตูเชื่อมโยง ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับเมืองหลักประเทศเพื่อนบ้านคือ เมียนมาร์ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศ เช่น สปป.ลาว เมียนมาร์ ถือเป็นการค้าที่มีอนาคตในการพัฒนาโอกาส และศักยภาพความสามารถทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความได้เปรียบที่เกื้อกูลกันสอดรับกับบริบทของการพัฒนากลุ่มอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน SMEs และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS ถือเป็นคนไกลสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วไปในหลายสาขาการผลิต เนื่องจาก SMEs เป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนจำนวนไม่สูงมากนัก กิจการจึงมีการบริหารจัดการที่ดี ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ส่งผลให้ SMEs มีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจและสามารถปรับตัว เข้าได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทาง การค้าให้กับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนต่างประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในงานจำนวนกว่า 300 คู่หา และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย พร้อมของดีจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 80 คูหา ร่วมแสดงสินค้าและของดีจำนวนมาก
โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่28มีนาคม จนถึง 1 เมษายน 2560 ที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ประกอบการตอบรับการร่วมงานแสดงสินค้าครั้งนี้แล้วกว่า 300ร้านค้า  ซึ่งเชื่อว่าการเปิดตลาดครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสินค้าอื่น ๆ มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายจะมีผู้ที่สนใจจากประเทศ เมียนมา สปป.ลาว และจีน เดินทางมาสั่งซื้อสินค้าคุณภาพดีในงานด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.