ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล และบรรยายพิเศษการพัฒนาครูการศึกษาในอนาคต

8

10

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล และบรรยายพิเศษการพัฒนาครูการศึกษาในอนาคต การนำแนวทางหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำมาปรับใช้ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องวินัยและการลงโทษทางวินัย โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลเป็นอย่างดี เพื่ออนาคต เพื่อชีวิตทางการศึกษาของลูกหลานชาวเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดยการนำของท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านที่มั่นใจ เชื่อใจ ในการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงรายอย่างต่อเนื่อง

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.