นครเชียงราย ร่วมเปิดห้องสมุดของเล่น Play and Learn โดยมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

32

31

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายทนง ดอนชัย รองนยายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดห้องสมุดของเล่น Play and Learn ซึ่งได้รับการสับสนุนจากมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว โดยคุณชัชวาลย์ พริ้งพวง แก้ว ประธานบริหารมูลนิธิหมอเสมพริ้งพวงแก้ว และเป็นวันครบรอบ 106 ปี ชาตกาล ลองศาสตราจารย์นายแพทย์ สม พริ้งพวงแก้ว เพื่อเป็นการำลึกถึงเกียรติคุณของท่านตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๐ เป็นต้นมา เพื่อ เป็นการพักผ่อน และออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และพี่น้องชาวเชียงราย อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างฉลาด ได้รับการกระตุ้นมีสุขภาพจิตที่ดี ทให้เกิดโดตอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องสมุดเสมสิขาลัย เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.