นครเชียงรายให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามและนิเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม

8

5

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารงาน แก่คณะตรวจติดตามและนิเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับคณะตรวจของสำนักงบประมาณนำโดยท่านชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านชาตรี โชติกเดชาณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย ได้รับการชื่นชมจากคณะผู้ตรวจฯที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปรงใสและเป็นประโยชน์กับ ประชาชนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.