เทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมการสัมมนาวิชาการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงราย

6

17

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมการสัมมนาวิชาการประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงราย เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจดี เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นเมืองที่ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพดี มีการบริโภคอาหารปลอดภัย และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ณ ห้องดอยตอง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.